کتاب گزیده شاخص های اقتصادی همدان رونمایی شدبه گزارش ایرنا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ارائه تصویری دقیق از وضع موجود استان و استفاده از اطلاعات صحیح، دقیق و به روز می تواند مدیران، تصمیم گیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی را در تبیین دقیق وضع موجود و پیش بینی دوره گذر و وضع آتی حمایت بنیانی کند.
سید اسکندر صیدایی ادامه داد: در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان با استفاده از اسناد مهم فرادستی، مطالعه آمایش سرزمینی استان، برنامه ششم توسعه استان و نتایج سرشماری سال 95، مجموعه منابع ارزشمندی از جمله کتاب گزارش و پژوهش را منتشر کرد.
وی گفت: گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان همدان تصویری روشن از وضعیت شاخص های فعالیتی استان در 2 سال 94 و 95 ارائه می دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان اضافه کرد: مقایسه این 2 سال و استفاده از آخرین سرشماری سال 95 این استان و تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استان می تواند مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان مختلف را برای نیل به برنامه ریزی توسعه پایدار یاری کند.
صیدایی بیان کرد: برای تحقق توسعه پایدار مجموعه شرایطی نیاز است که مهمترین آنها داشتن بنیان های قوی فلسفی، نظریه ها و دیدگاه های علمی، برنامه های دارای پشتوانه نظری و بستر سازی نهادی برای مشارکت مردم است.
وی افزود: تجربیات گویای این است که مدیریت جامعه تخصصی امروز و به خصوص مدیریت جوامع انسانی ، بدون برنامه ریزی امکان پذیر نیست.
وی اظهارکرد: برای برنامه ریزی علمی، دقیق، همه جانبه و واقع گرا نیاز به شناخت کامل از مجموعه عوامل اثرگذار و اثر پذیر در یک نگاه سیستمی است.
کتاب گزیده شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان همدان وضعیت شاخص های فعالیتی استان در 2 سال 94 و 95 است.
7526/2087انتهای پیام /*


پاسخ دهید